27 تیر 1397
X
   
 
  • سود سپرده های سرمایه گذاری
   ردیف عنوان سپرده سرمایه گذاری نرخ سود علی الحساب
   1. سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه 0.14%
   2. سپرده سرمایه گذاری 6 ماهه 14.5%
   3. سپرده سرمایه گذاری 9 ماهه 14.9%
   4. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 10%
   5. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 15%