01 مهر 1397
X
   
 
  • سود سپرده های سرمایه گذاری
   ردیف عنوان سپرده سرمایه گذاری نرخ سود علی الحساب
   1. سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه %14
   2. سپرده سرمایه گذاری 6 ماهه %14.5
   3. سپرده سرمایه گذاری 9 ماهه %14.9
   4. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت %10
   5. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت %15