30 تیر 1398
X
   
 
  • نرخ سود سپرده های ارزی
   نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناس

   سه ماهه شش ماهه نه ماهه یکساله
   دوره سپرده‏‏/ نوع ارز
   نرخ سود
   جریمه بستن
   نرخ سود جریمه بستن نرخ سود جریمه بستن نرخ سود
   دلار 2 1 2.5
   1 3.5 1 5
   یورو 1.5 0.375 2.5 0.625 3 0.75 3.4

   .

   نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجی

   سه ماهه شش ماهه یکساله
   دوره سپرده‏‏/ نوع ارز
   نرخ سود
   جریمه بستن
   نرخ سود جریمه بستن نرخ سود
   دلار 2.5 0.625 3 0.75 4
   یورو 2.75 0.6875 3.5 0.875 4.2
   درهم 2.5 0.625 3.25 0.8125 4