18 آذر 1398
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • جشنواره پذیرندگان پایانه های فروشگاهی

   دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با شرکت در جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش، و کسب امتیاز، طبق زمانبندی اعلامی از تاریخ 98.02.20 الی98.07.30 مشمول قرعه کشی و دریافت جایزه خواهند گردید.
   نحوه کسب امتیاز:
   1- میانگین مانده حساب متصل به دستگاه پایانه فروش
   - میانگین مانده حساب از30 تا 50 میلیون ریال20 امتیاز
   - میانگین مانده حساب50 تا 100 میلیون ریال 50 امتیاز
   - میانگین مانده حساب بیشتر از 100 میلیون ریال، به ازای هر 100 میلیون ریال 100 امتیاز بیشتر
   2- مبلغ تراکنش
   - مبلغ تراکنش هر 10 میلیون ریال یک امتیاز تا سقف 50 امتیاز
   *** به پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش30 امتیاز تعلق می گیرد.
   *** امتیازات کسب شده توسط هر پذیرنده، در هر ماه به صورت تجمعی در ماه های دوم و سوم نیز لحاظ خواهد گردید.
   جوایز جشنواره:
   دور اول: - 5 جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه اول
   دور دوم- 10 جایزه پنجاه میلیون ریالی در پایان ماه دوم
   دور پایانی- 20 جایزه صد میلیون ریالی ویک جایزه یک میلیارد ریالی در پایان ماه سوم

   جایزه ویژه جشنواره: یک جایزه یک میلیارد ریالی (قرعه کشی پایان مهرماه)
   ** امتیاز مورد نیاز برای شرکت در قرعه کشی جایزه یک میلیارد ریالی، کسب حداقل 150 امتیاز از سه مرحله جشنواره می باشد.

   اسامی برندگان دور اول:
   1- ریاض اله خادم نیریزی از شیراز
   2- شهرام عظیمی و جمشید کارگران الشتری از تهران
   3- یوسف عبدی پور از شیراز
   4- محمد صمدی از تهران
   5- ابراهیم اسماعیلی هریس از تهران

   اسامی برندگان دور دوم:
   1- رمضانعلی کثیرلو از تهران
   2- احمد قربانی دالینی از شیراز
   3- مصطفی زالی از تهران
   4- عارف یزدی مقدم از تهران
   5- احمدرضا میراجی از شیراز
   6- مجتبی جعفری گل از تهران
   7- اسداله هاشمی از شیراز
   8- سیدحسین حسینی از قم
   9- محمدحسین حسینی از تهران
   10- سعید محصل از تبریز