مدیر امور حقوقی

نام  نادر
نام خانوادگی  ساعد
آدرس ایمیل saed@shahr-bank.ir
بخشی از سوابق شغلی