ارتباط با واحدها

 


ردیف واحد تلفن ردیف واحد تلفن
1 دفتر مدیر عامل 83364000(5711داخلی) 18 اداره حسابداری 83364000
2 دبیرخانه هیئت مدیره 83364000 19 اداره خزانه داری و مبادلات 66735183
3 دبیرخانه مرکزی 83364000 20 امور سهام

 

26762311

26762336

فکس:23762395

4 امور حسابرسی و کنترل های داخلی
83364000 20 دفتر معاونت مالی و اقتصادی 66765403

دفتر امور بازرسی و نظارت 89303702


5 اداره حقوقی 83364955 21 نظارت بر شرکت ها و سرمایه گذاری ها
83364000
6 دفتر روابط عمومی

83364307

 

22 دفتر معاونت اعتبارات
83364000
7 مبارزه با پولشویی و حفاظت 83364000 23 اعتبارات و پیگیری وصول مطالبات 66765425
8 نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری 83364000 24 بین الملل و امور ارزی
6676 5365
9 دفتر معاونت برنامه ریزی
83364000 25 اداره عملیات ارزی 83364000
10 سرمایه های انسانی 83364000 26 دفتر معاونت شعب و بازاریابی 83364000
11 اداره آموزش 89303778 27 اداره بازاریابی 66765349
12 اداره امور همکاران 83364000 28 شعب 66765231
13 حوزه مدیریت

83364000 29 شعبه مستقل مرکزی 83364164
14 دفتر پشتیبانی

83364000 30 دفتر معاونت فناوری اطلاعات
83364626
15 اداره ساختمان 66765276 31 دفتر مدیریت فناوری اطلاعات 88381770-71
اداره خدمات نوین 88381767-69
اداره انفورماتیک 88381772-74
16 اداره تدارکات 83364000 32 سازمان و برنامه ریزی 83364000
17 مدیریت امور مالی 66765398 33 معاونت برنامه ریزی و توسعه بازاریابی
6676213034 تلفن خانه مرکزی 83364000