جعاله

 
 
به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین ( طبق قرارداد ) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.
-     امور توليدي مشتمل بر ( صنعت ، معدن ، کشاورزي ، مسکن و ساختمان) ، امور  بازرگاني و خدماتي
-     تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز :
  - درخواست کتبی متقاضی
  - اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه وکپی آن ، مجوز فعالیت
  - اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
  - سایر مدارک و مجوزهای لازم برای انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.

مراحل انجام کار :
۱. دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی‌صلاح بانک
۳. انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه، و اخذ وثیقه یا وثایق مورد قبول بانک
۴. اعطای تسهیلات