شرکت های تابعه

 

شرکت های تابعه

هولدینگ ساختمانی و عمرانی

هولدینگ مالی و اقتصادی

هولدینگ فناوری اطلاعات

هولدینگ صنایع و معادن و انرژی