بازدید مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی از آسایشگاه کهریزک