حضور بانک شهر در مراسم افطار کمیته امداد امام خمینی