سرپرستی های مناطق

 
ساختار سازمانی بانک شهر

محمدرضا صبوری

رئیس منطقه 1 خراسان

صفر صلاحلو

سرپرست منطقه 2 آذربایجان

حسن خدابنده شهرکی

سرپرست منطقه 3 اصفهان

امین زاده

سرپرست منطقه 4 فارس

شهرام عالی پور

سرپرست منطقه 5 البرز

رضا باقری

سرپرست منطقه 6 قم

سعید نوری

سرپرست منطقه 7 قزوین

احمد آموزش

سرپرست منطقه 8 تهران

محمدرضا صیادی

سرپرست منطقه 9 تهران

مسعودحولکی

سرپرست منطقه 10 تهران

فرید جلالی

سرپرست حوزه خوزستان