فرم ثبت اطلاعات در سامانه رسیدگی به پیام ها

 

فرم ثبت اطلاعات در سامانه رسیدگی به پیام ها

کد پیگیری : تاریخ ثبت :
تاریخ وقوع: ساعت ثبت :
ساعت وقوع : نام و نام خانوادگی پیام دهنده :
نام سازمان یا شرکت: تلفن تماس:

پست الکترونیکیمشخصات واحد مورد نظر:

نام شهر:نام شعبه:کدشعبه:


واحد سازمانی:


نام ونام خانوادگی:


نوع پیام:

موضوع پیام:

تصویر پیام:  

شرح پیام:

او لویت رسیدگی:

واحد پاسخگو:

شخص مسئول:

زمان استاندارد پاسخگویی:

پاسخگویی:

تاریخ پاسخگویی به مشتری:

پاسخ دهنده:

شرح نتیجه بررسی پیام برای رفع مشکل:

آیا شکایت مشتری به حق بوده است؟

پیگیری میزان رضایت مشتری

میزان رضایت مشتری پس از رسیدگی به پیام: