نرخ سود سپرده های ارزی

 

نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناس


سه ماهه

شش ماهه

نه ماهه

یکساله

دوره سپرده‏‏/ نوع ارز

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

دلار

1

25‏‏/0

5‏‏/1

375‏‏/0

2

5‏‏/0

3

یورو

5‏‏/1

375‏‏/0

5‏‏/2

625‏‏/0

3

75‏‏/0

4‏‏/3

نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجی

دوره سپرده ‏‏/نوع ارز

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

دلار

2.5

0.625

3

0.75

4

یورو

2.75

0.6875

3.5

0.875

4.2

درهم

2.5

0.625

3.25

0.8125

4