سود سپرده های سرمایه گذاری

 

ردیف

 

عنوان سپرده سرمایه گذاری

 

نرخ سود علی الحساب

 

1

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 3 ماهه

%14

2

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 6 ماهه

%14/5

3

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 9 ماهه

 

%14/9

4

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

%10

5

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله

%15