اخذ كد ملي و شناسه ملي از مشتريان حقيقي و حقوقي در بانك

 
به اطلاع كليه مشتريان گرامي در بانك مي رساند:
بنا به دستور بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران  مبني بر اجرا و پيگيري دقيق موارد مربوط به قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، اخذ كد ملي از مشتريان حقيقي و شناسه ملي از مشتريان حقوقي توسط  تمام بانك ها الزامي مي باشد.
لذا ضروري است تا مشتريان داراي حساب در بانك با مراجعه به شعب بانك ، نسبت به ارائه كد ملي يا شناسه ملي اقدام نمايند.