18 آذر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   141حکیمیهتهران / تهرانکد مرکز: 211آدرس: حکیمیه ،بلوار بهار-پلاک143کد پستی: 1659714617تلفن: 021-77001298-99ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰حکیمیه
   142نبوتتهران / تهرانکد مرکز: 212آدرس: میدان نبوت ،خیابان جانبازان غربی، شهرداری منطقه 8 -پلاک2کد پستی: 1648884414تلفن: 021-77940474-76ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰نبوت
   143فاطمیتهران / تهرانکد مرکز: 213آدرس: خیابان دکتر فاطمی ،نرسیده به خیابان ولیعصر -پلاک29کد پستی: 1431695381تلفن: 021-88998070-88995885-88957073ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فاطمی
   144شهید بهشتیتهران / تهرانکد مرکز: 214آدرس: خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به تقاطع خیابان سهروردی ،نبش خیابان داریوش-پلاک104کد پستی: 1569753331تلفن: 021-88456225-884777100-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰شهید بهشتی
   145شهرک ولیعصرتهران / تهرانکد مرکز: 215آدرس: شهرک ولی عصر ،بلوار معلم ،خیابان شهید رجایی-پلاک373کد پستی: 1373639111تلفن: 021-66246663-64ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰شهرک ولیعصر
   146ازادیتهران / تهرانکد مرکز: 216آدرس: خیابان آزادی ،ابتدای خیابان استاد معین ،شهرداری منطقه 9-پلاک496کد پستی: 1318915513تلفن: 021-66071522-66071515ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ازادی
   147بوستانتهران / تهرانکد مرکز: 217آدرس: میدان پونک ،مجتمع تجاری بوستان ،طبقه همکف -پلاک285کد پستی: 1476894957تلفن: 021-44499275ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰بوستان
   148آزادی - یادگارتهران / تهرانکد مرکز: 218آدرس: خیابان آزادی ،مابین خیابان شهیدان و خیابان جیحون ،ابتدای کوچه مشعوف-پلاک378کد پستی: 1343864319تلفن: 021-66067052-53ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰آزادی - یادگار
   149رسالت - کرمانتهران / تهرانکد مرکز: 219آدرس: بزرگراه رسالت ،بعد از خیابان کرمان-پلاک818کد پستی: 1634873811تلفن: 021-26142240-26142265ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰رسالت - کرمان
   150پیروزیتهران / تهرانکد مرکز: 220آدرس: خیابان پیروزی ،سه راه سلیمانیه-پلاک768کد پستی: 1764636746تلفن: 021-33305190-33305676-33305229-33304963ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰پیروزی