18 آذر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   261رشتگیلان / رشتکد مرکز: 278آدرس: خیابان گلسار ،نبش خیابان 106-پلاک23کد پستی: 4165754165تلفن: 01332125254-56ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرشت
   262مطهری رشتگیلان / رشتکد مرکز: 337آدرس: خیابان مطهری-پلاککد پستی: 4183633336تلفن: 013-33335880-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمطهری رشت
   263لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 320آدرس: خیابان امام خمینی ،مجتمع تجاری شهرسبز ،طبقه همکف -پلاککد پستی: 4413654937تلفن: 01342212438-40ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعاللاهیجان
   264بروجردلرستان / بروجردکد مرکز: 428آدرس: خیابان آیت اله کاشانی شمالی-پلاک42کد پستی: 6915754938تلفن: 066-42502675 - 42502569 - 42502792 - 42537567ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالبروجرد
   265خرم ابادلرستان / خرم آبادکد مرکز: 319آدرس: خیابان انقلاب-پلاک106کد پستی: 6813867997تلفن: 066 - 33241217 -33241218 -33241219-33226375ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالخرم اباد
   266املمازندران / آملکد مرکز: 301آدرس: خیابان امام خمینی ،مابین خیابان آفتاب 11 و 13-پلاک187کد پستی: 4615756866تلفن: 011-44152301-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالامل
   267بابلمازندران / بابلکد مرکز: 305آدرس: خیابان مدرس-پلاک250کد پستی: 4713767998تلفن: 011-32209001-2-3-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبابل
   268رامسرمازندران / رامسرکد مرکز: 312آدرس: رمک ،خیابان امام-پلاککد پستی: 4691669561تلفن: 011-55230481-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرامسر
   269ساریمازندران / ساریکد مرکز: 279آدرس: ساری‏‏ ؛ میدان امام حسین‏‏ ؛ نبش خیابان مازیار
   کد پستی: 4814795732تلفن: 33327185‏‏‏‏‏‏-011
   33327156‏‏‏‏‏‏
   33327068‏‏‏‏‏‏
   33327198‏‏‏‏‏‏
   33327051‏‏‏‏‏‏
   ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالساری
   270اراکمرکزی / اراککد مرکز: 297آدرس: خیابان شهید بهشتی -پلاککد پستی: 3813633887تلفن: 086-32221512-32222133-32222538-39ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالاراک
   271ساوه (استان مرکزی)مرکزی / ساوهکد مرکز: 430آدرس: میدان آزادی ،نبش بلوار بهشتی -پلاککد پستی: 3914664655تلفن: 086-42224174-42236092ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۴۵:۰۰فعالساوه (استان مرکزی)
   272بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 287آدرس: خیابان امام خمینی ،نبش بلوار شهید نواب صفوی -پلاککد پستی: 7915736845تلفن: 076-33346770-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبندرعباس
   273بندر لنگههرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 443آدرس: خیابان انقلاب ‏- نبش پاساژ یاقوت
   خیابان انقلاب ،میدان غدیر-پلاک28
   کد پستی: 7971641759تلفن: 44245207-8 - 076ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالبندر لنگه
   274قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 397آدرس: بازار قدیم، میدان امام خمینی یا میدان شهرداری ،هتل پلاس -پلاککد پستی: 7951999184تلفن: 076-35229820-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالقشم
   275پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 295آدرس: میدان پردیس ،بازار پردیس 2،غرفه شماره 3-پلاککد پستی: 7941888595تلفن: 0764-4456833-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالپردیس کیش
   276کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 414آدرس: بلوار مروارید مجتمع خدماتی شارستان-پلاککد پستی: 7941855450تلفن: 076-44458785ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالکیش
   277همدانهمدان / همدانکد مرکز: 317آدرس: همدان، خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه شریعتی، پلاک 301کد پستی: 6517683938تلفن: 32530580-4 - 081ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالهمدان
   278جهاد همدانهمدان / همدانکد مرکز: 427آدرس: خیابان جهاد-پلاک84کد پستی: 6516733333تلفن: 081-38217000-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالجهاد همدان
   279یزدیزد / یزدکد مرکز: 282آدرس: خیابان استاد مطهری ،نبش بن بست وثوقی-پلاک144کد پستی: 8918633544تلفن: 035-36271210 -11-36625809ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالیزد
   280صفاییهیزد / یزدکد مرکز: 412آدرس: صفائیه، میدان اطلسی ،بلوار شهید قندی ،نبش کوچه عدالت 13-پلاک154تلفن: 035-38267784-5-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالصفاییه