02 آبان 1399
X
   
 
    • طرح سرآمد مسکن شهر
      شهروندان می توانند با سپرده گذاری دراین طرح پس از گذشت 3 ماه و متناسب با میانگین موجودی سپرده خود از تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن با نرخ های 12 تا 18 درصد تا سقف یک میلیارد ریال و اقساط 36 تا 120 ماه استفاده کنند.حداقل مبلغ سپرده گذاری 100 میلیون ریال بوده و تسهیلات گیرنده باید مالک شش دانگ ملک به منظور بهره مندی از تسهیلات تعمیر و بازسازی ملک باشد. همچنین در صورت انصراف مشتری از دریافت تسهیلات سود سپرده با توجه به مدت ماندگاری و میانگین موجودی سپرده با نرخ سود 10 درصد محاسبه و به مشتری پرداخت می گردد.
      در تمامی طرح های مذکور چنانچه اشخاص حقوقی اقدام به سپرده گذاری نمایند امکان پرداخت تسهیلات به پرسنل زیرمجموعه بر اساس میانگین سپرده شخص حقوقی وجود خواهد داشت.