02 آبان 1399
X
   
 
    • طرح نشان شهر
      شهروندان پس از گذشت حداقل 3 ماه و متناسب با مبلغ سپرده گذاری امکان اخذ تسهیلات معادل نیم تا 2 برابر مبلغ سپرده گذاری را با نرخ های 4 تا 12 درصد و بازپرداخت 12 تا 60 ماه خواهند داشت. حداقل مبلغ سپرده گذاری 20 میلیون ریال بوده و تا سقف یک میلیارد ریال امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد. پس از گذشت حداقل 3 ماه با مراجعه مشتری به شعبه صاحب سپرده امکان پرداخت انواع تسهیلات با توجه به درخواست مشتری و بر اساس میانگین سپرده مشتری وجود خواهد داشت. همچنین در صورت انصراف مشتری از دریافت تسهیلات سود سپرده با توجه به مدت ماندگاری و میانگین موجودی سپرده با نرخ سود 10 درصد محاسبه و به مشتری پرداخت می گردد.
      در تمامی طرح های مذکور چنانچه اشخاص حقوقی اقدام به سپرده گذاری نمایند امکان پرداخت تسهیلات به پرسنل زیرمجموعه بر اساس میانگین سپرده شخص حقوقی وجود خواهد داشت