15 خرداد 1399
X
   
 
  • سود سپرده های سرمایه گذاری
   ردیف عنوان سپرده سرمایه گذاری نرخ سود علی الحساب
   1 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت %10
   2 سپرده سرمایه گذاری بلند مدت %15