04 مهر 1399
X
   
 
    • خرید دین
      عقد خرید دین از جمله عقود مبادله ای است که با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد .براساس عقد خرید دین، بانک به عنوان شخص ثالث، میتواند دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید.
      • گروه های هدف : اشخاص حقیقی و حقوقی وعمومی فعال در حوزه های بازرگانی ، تولید ، خدمات