04 مهر 1399
X
   
 
  • مضاربه
   تسهیلات مضاربه
   به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی) می گردد. با قید این که طرف دیگر ( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.
   بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک سرمایه نقدی(منابع) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد.
   نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است.
   1. مدارک اساسی مورد نیاز :
   اشخاص حقیقی :
   • درخواست متقاضی
   • پروانه کسب یا مجوز صنفی مجاز و معتبر
   • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
   • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
   • داشتن وثائق معتبر و قابل ارائه به بانک
   • سایر مدارک مورد نیاز ( بر حسب مورد، پس از مراجعه به شعبه تعیین می‌شود)
   اشخاص حقوقی :
   • درخواست متقاضی
   • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
   • مجوز صنفی معتبر که حاکی از انجام کار بازرگانی و تجارت (خرید و فروش کالا) باشد.
   • اساس نامه
   • اظهارنامه مالیاتی
   • آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
   • صورت های مالی حسابرسی شده
   • کارت بازرگانی برای واردات
   • داشتن وثایق معتبر
   • سایر مدارک و مستندات و مجوزها (پس از مراجعه به شعبه تعیین می شود)
   2. مراحل انجام کار :
   1. تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
   2. بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
   3. اخذ وثیقه
   4. انعقاد قرارداد مضاربه
   5. صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده