07 مهر 1399
X
   
 
  • جعاله
   به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین ( طبق قرارداد ) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.
   • امور تولیدی مشتمل بر ( صنعت ، معدن ، کشاورزی ، مسکن و ساختمان) ، امور بازرگانی و خدماتی
   • تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال می باشد.
   1. مدارک مورد نیاز :
   • درخواست کتبی متقاضی
   • اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه وکپی آن ، مجوز فعالیت
   • اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
   • سایر مدارک و مجوزهای لازم برای انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.
   2. مراحل انجام کار :
   1. دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
   2. بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی‌صلاح بانک
   3. انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه، و اخذ وثیقه یا وثایق مورد قبول بانک
   4. اعطای تسهیلات