27 فروردین 1400
X
   
 
    • دسترسی سریع
    • ضوابط ناظر بر اطلاعات عمومی استاندارد شفافیت
      بازگشت به نامه شماره 73555/93 مورخ 28/05/1393 و عطف به آئین نامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که طی نامه شماره 120293/93 مورخ 02/05/1393 اداره کل مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ابلاغ شده است اطلاعات مرتبط به دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه 1393 به همراه اطلاعات مقایسه ای دو دوره قبل مطابق آئین نامه یاد شده جهت بهره برداری ایفاد می شود.