29 خرداد 1400
X
   
 
    • صدور گواهی نماد (امضای دیجیتال)
      امضای دیجیتال یکی از اشکال امضای الکترونیکی است که در آن از یک زوج کلید جهت رمز نگاری استفاده می شود؛ امضای دیجیتال می تواند ارتباطات حساس و ارزشمند را ایمن ساخته و هویت ارسال کننده پیام و امضاءکننده آن را شناسایی کند. وجود این امضا تضمین کننده این امر است که محتوای پیام یا سند ارسالی در مسیر انتقال بدون تغییر باقی مانده است.
      با توجه به آنکه در آینده ای نزدیک تمامی نقل و انتقالات مالی در شبکه بانکی از طریق گواهی نماد (امضای دیجیتال) صورت می پذیرد و با توجه به دریافت مجوز صدور گواهی امضای دیجیتال و راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات گواهی نماد (نظام مدیریت امنیت داده ها) در شعب منتخب بانک شهر، تمامی اشخاص می توانند با مراجعه به این شعب و ارائه مدارک هویتی مورد نیاز درخواست صدور این گواهی را کنند. گواهی پس از صدور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. ، از طریق شعبه مربوطه در اختیار شخص قرار خواهد گرفت.