08 مهر 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   51بلوار دانشگاه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 341آدرس: سه راه حکیم نظامی ،ابتدای خیابان بلوار دانشگاه-پلاک14کد پستی: 8173900000تلفن: 0313-6293363-6273426ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰بلوار دانشگاه اصفهان
   52محتشم کاشانیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 376آدرس: خیابان محتشم کاشانی ،نرسیده به چهارراه رودکی-پلاک41کد پستی: 8175814661تلفن: 0313-6295556-6295661ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰محتشم کاشانی
   53پل بزرگمهراصفهان / اصفهانکد مرکز: 402آدرس: میدان بزرگمهر ،ابتدای خیابان بزرگمهر،نبش کوچه معراج-پلاک1کد پستی: 8158835541تلفن: 0313-2665675-2665677-2665690ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰پل بزرگمهر
   54ایت اله ادیباصفهان / اصفهانکد مرکز: 404آدرس: میدان 25 آبان ،ابتدای خیابان آیت اله ادیب-پلاک158کد پستی: 8148963181تلفن: 0313-4454266-4482149-4454262-4479600ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰ایت اله ادیب
   55بوستان ملتاصفهان / اصفهانکد مرکز: 405آدرس: اصفهان – بوستان ملت – حد فاصل پل آذر و 33 پل – نبش کوچه 29 (آسیاب)‏‏-پ 115
   کد پستی 8173693957
   کد پستی: 8173694414تلفن: 031-36272690-36275012ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   بوستان ملت
   56خانه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 406آدرس: خانه اصفهان ،خیابان گل خانه چهارراه بنفشه-پلاک3کد پستی: 8194818941تلفن: 0313-4215031-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰خانه اصفهان
   57خیابان اتشگاه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 407آدرس: خیابان آتشگاه اصفهانساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰خیابان اتشگاه اصفهان
   58خیابان مطهری اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 409آدرس: خیابان مطهری ،خیابان صائب-پلاک2کد پستی: 8184813111تلفن: 0313-2359902-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰خیابان مطهری اصفهان
   59علامه امینیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 433آدرس: خیابان علامه امینی شرقی-پلاک273کد پستی: 8158944374تلفن: 0313-2617006-7ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰علامه امینی
   60خیابان جی اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 434آدرس: خیابان جی خیابان ابر-پلاک25کد پستی: 8156155151تلفن: 0313-5251375-76ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰خیابان جی اصفهان