15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   201بلوار جمهوری مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 310آدرس: بلوار جمهوری ،ما بین خیابان جمهوری 8 و 10-پلاک126کد پستی: 9165614599تلفن: 051-33445980-2ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار جمهوری مشهد
   202بلوار معلم مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 326آدرس: مشهد ، بلوار معلم ، نبش بلوار معلم10 ، پلاک 160کد پستی: 9188984698تلفن: 051-36030833-36030834ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار معلم مشهد
   203بلوار سجادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 339آدرس: انتهای بلوار سجاد-پلاک277کد پستی: 9187914157تلفن: 051-37608114-37608117ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار سجاد
   204میدان شهدا مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 371آدرس: میدان شهدا ،ابتدای خیابان توحید ،ساختمان طوس -پلاککد پستی: 5144884135تلفن: 051-37137001-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالمیدان شهدا مشهد
   205خسروی نوخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 374آدرس: خیابان خسروی ،مابین خیابان اندرزگو 17 و 19 -پلاک246کد پستی: 9134613757تلفن: 051-32251205-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالخسروی نو
   206بلوار وکیل اباد مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 395آدرس: مشهد -بزرگراه وکیل آباد -حد فاصل سه راه ابو برق -ابتدای شهرداری منطقه 9 ناحیه 2 مشهدساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار وکیل اباد مشهد
   207قاسم آبادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 396آدرس: قاسم آباد ،نبش چهارراه مخابرات-پلاک49کد پستی: 9189911111تلفن: 051-36629179ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالقاسم آباد
   208هاشمیهخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 447تلفن: 05138820744ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالهاشمیه
   209بلوار پیروزی مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 457آدرس: بلوار پیروزی ،مابین خیابان پیروزی 9 و 11-پلاک109کد پستی: 9177143641تلفن: 051-38764383-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار پیروزی مشهد
   210نیشابورخراسان رضوی / نیشابورکد مرکز: 313آدرس: میدان حافظ-پلاک1626کد پستی: 9313883445تلفن: 051-43348011ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالنیشابور
   211بجنوردخراسان شمالی / بجنوردکد مرکز: 292آدرس: بجنورد‏‏‏‏- خیابان امام خمینی غربی‏‏‏‏-میدان مادر‏‏‏‏- پلاک 1017‏‏ ‏- کد پستی9414918356کد پستی: 9414918333تلفن: 0583-2210334ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبجنورد
   212ابادانخوزستان / آبادانکد مرکز: 324آدرس: خیابان امیر کبیر-پلاک473کد پستی: 6316854769تلفن: 061-53223190-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالابادان
   213اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 283آدرس: کیانپارس ،بین خیابان سوم و چهارم غربی-پلاک226کد پستی: 6155833661تلفن: 061-33389152-56ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالاهواز
   214پادادشهرخوزستان / اهوازکد مرکز: 327آدرس: پادادشهر ،خیابان دهم شهرداری منطقه 1-پلاک1988کد پستی: 6183993193تلفن: 061-35542761-35543844ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالپادادشهر
   215انقلاب اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 416آدرس: خیابان انقلاب ،مابین خیابان امیرکبیر و خیابان ناصر خسرو-پلاک28کد پستی: 6143815389تلفن: 061 - 33782872ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالانقلاب اهواز
   216گلستان اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 417آدرس: گلستان ،بلوار فروردین ،مابین خیابان های آذر و دی -پلاک241کد پستی: 6136763415ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالگلستان اهواز
   217میدان شهداءخوزستان / اهوازکد مرکز: 418آدرس: کوی ملت ،روبروی خیابان دانیال ،شهرداری منطقه 3-پلاک3کد پستی: 6165834948تلفن: 061-34486413-14-19ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان شهداء
   218بندر ماهشهرخوزستان / بندرماهشهرکد مرکز: 455آدرس: ماهشهر‏‏‏-ناحیه صنعتی‏‏-خیابان بانک ملی‏‏- پلاک 44 کد پستی6351714820کد پستی: 6351713675تلفن: 061-52341217-52341218ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبندر ماهشهر
   219بهبهانخوزستان / بهبهانکد مرکز: 449آدرس: میدان مراحل ،ابتدای خیابان پیروز ،نبش کوچه هشت متری-پلاککد پستی: 6361844844تلفن: 061-52732081-52731855ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبهبهان
   220دزفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 415آدرس: خیابان طالقانی ،مابین خیابان آفرینش و خیابان هجرت-پلاک561کد پستی: 6461137593تلفن: 061-42220177-8ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالدزفول